Skip to main content
 

Våra tjänster

Gör det möjligt för alla medarbetare att känna ansvar, engagemang och delaktighet

Våra tjänster

Förändringar i bemanningsprocessen påverkar hela organisationen. Alla delar är lika viktiga för ett framgångsrikt förändringsprojekt, och därför krävs att alla olika roller får optimala möjligheter till utbildning, kompetens och förståelse. Time Cares tjänsteerbjudande riktar sig till alla organisationens roller, och tjänsterna är indelade i fyra grupper:

ORGANISATION

Här ingår alla personer som har en strategisk roll för förändringsprojektets utformning, syfte och genomförande. Beroende på projektets omfattning kan dessa komma från hela organisationen eller från delar av verksamheten.

Bemanningsprocessen

Strategiskt och praktiskt stöd vid förändringar av organisationens bemanning och dess delprocesser. Hjälper ledare att ta kontroll över och aktivt styra förändringsarbetet.

Workshop för heltid

Behöver din organisation hjälp i uppstarten av ert heltidsprojekt? Eller behöver ni nya tankar och infallsvinklar för att förstå hur ni ska gå vidare? Med Time Cares Workshop för Heltid får ni det stöd ni behöver för att nå era mål.

Bemanningscontroller

Utbildar nyckelpersoner i organisationen till bemanningscontroller, specialist i schema och bemanningsfrågor. Bemanningscontrollern analyserar, tillsammans med Time Cares konsult, hur planeringen ser ut på ett antal utvalda enheter och tar sedan fram förslag på hur den kan förbättras.

CHEF

Chefer är alla de personer som har personal- och budgetansvar för verksamheter som kräver bemanning. De kan vara till exempel enhetschefer, verksamhetschefer, divisionschefer eller hela ledningsgruppen.

Workshop för ledningsgrupp

Hjälper ledningsgruppen att hitta strategier för ett framgångsrikt förändringsarbete. Fokus ligger på hur mål och arbetssätt ska kommuniceras och förankras på alla nivåer i organisationen.

Bemanningsakademi chef

Ger chefer inspiration och verktyg så att de kan överblicka, styra och förankra bemanningsprocessen. Kursen ger även insikter i hur processen påverkar ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet.

Chefsstöd

Enskilda möten där Time Cares konsult fungerar som bollplank. Chefen får hjälp med att hantera sina utmaningar och svårigheter, samt med att omsätta teoretiska kunskaper i konkreta åtgärder.

ADMINISTRATÖR

Administratörer är främst huvudadministratörer eller schemaplanerare. Huvudadministratören ansvarar till exempel för att parametrar för lagar och avtal är rätt inställda, medan schemaplaneraren säkerställer att schemaprocessen fungerar.

Schemaplanerarutbildning

För dem som ansvarar för att schemaprocessen i Time Care Planering fungerar på respektive enhet. Schemaplanerare utbildar ofta medarbetarna och är även ett stöd till enhetscheferna i den dagliga planeringen.

Integrationer och automatiseringar

För dem som är ansvariga för att lagar, fackliga avtal och övriga grundinställningar i Time Cares program är korrekt inställda. Huvudadministratören har det övergripande ansvaret för programmens funktionalitet samt är kontaktperson gentemot Time Cares support.

Uppdateringsutbildning

Genomgång av nyheter i Time Cares programvaror, samt repetition för att säkerställa att kompetensen utvecklas, vilket är avgörande för att upprätthålla en effektiv bemanning. Finns för chefer, huvudadministratörer, schemaplanerare och bemanningsplanerare.

Bemanningsakademi administratör

Ger administratörer inspiration och verktyg så att de effektivt kan överblicka och styra bemanningsprocessen, samt kommunicera den inom organisationen. Hjälper administratören att tydliggöra sitt eget ansvar.

Huvudadministratörsutbildning

För dem som är ansvariga för att lagar, fackliga avtal och övriga grundinställningar i Time Cares program är korrekt inställda. Huvudadministratören har det övergripande ansvaret för programmens funktionalitet samt är kontaktperson gentemot Time Cares support.

MEDARBETARE

Medarbetarna är alla de personer i verksamheten som schemaläggs, samt vikarier. Deras utbildning kan skötas av schemaplaneraren eller Time Care.

Bemanningsakademi medarbetare

Ger medarbetarna en tydlig bild av bemanningsprocessen och av sin egen roll i denna. Leder till nöjdare personal som tar större ansvar. Skapar större förståelse för de organisatoriska förändringar som krävs för att ge kunderna hög kvalitet.

Bemanningsplanerarutbildning

För personer som arbetar med vikarietillsättning i Time Care Pool. Ger fördjupade kunskaper som leder till större flexibilitet och mer aktiv användning av verktyget.