Time Care Kommun Suite

Möjliggör optimalt resursnyttjande för att på ett effektivt sätt lösa kommunens uppdrag

Time Care Kommun Suite – lösningen

Time Care Kommun Suite innehåller ett brett utbud av produkter och tjänster för bemanningsoptimering. Sviten erbjuder långsiktiga och resurseffektiva lösningar som tar hänsyn till alla kommunens intressenter.

Time Care erbjuder en bemanningslösning med integration till ledande HR- och lönesystem, vilket förenklar administrationen.

Vår lösning ger möjlighet till samplanering av flera grupper, vilket ökar flexibiliteten i bemanningen och innebär att fler kan erbjudas önskad tjänstgöringsgrad i en mer kostnadseffektiv verksamhet. I Time Cares system skapas flexibla scheman baserade på verksamhetens behov av resurser och kompetens. Det leder till högre kvalitet, lägre vikariekostnader och nöjdare kunder.

Med Time Care Kommun Suite skapas förutsättningar för en god arbetsmiljö med hälsosamma och lagliga scheman för medarbetarna. Moderna kommunikationsvägar via webb och mobil leder till större delaktighet och förstärker kommunens ställning som attraktiv arbetsgivare.

Med vår erfarenhet och kompetens utformar vi tillsammans med er den optimala bemanningslösningen för just er verksamhet.

Time Care Kommun Suite

Vill du veta mer? Ladda ner vår broschyr Time Care Kommun Suite. Eller läs mer om våra produkter och tjänster direkt här på hemsidan.

Time Care Kommun Suite

Time Care Planering

Time Care Planering är navet i Time Care Kommun Suite och möjliggör strategisk bemanningsplanering och ökad produktivitet.

Programvaran hanterar såväl skiftande personalbehov som krav på effektiv och flexibel planering. Time Care Planering ger chefen kontroll över schemafrågorna samtidigt som det tillgodoser behoven hos en personalstyrka bestående av många olika yrkeskategorier. Flera olika schemametoder kan tillämpas och produktionsbaserade scheman kan skapas.

Time Care Planering erbjuder bland annat följande fördelar:

  Behovsstyrda scheman

  Högre kvalitet

  Lång- och kortsiktig resursplanering

  Förbättrad arbetsmiljö

  Bättre budgetkontroll

  Förenklade processer

  Lägre övertids- och vikariekostnader

  Kontroll mot lagar, avtal och regler

Tillhörande Moduler

Time Care Planering Multi Access

Denna helt webbaserade tilläggsmodul förenklar och snabbar upp det dagliga arbetet för schemaadministratörerna genom flexibel teknik och genomtänkt funktionalitet.

Produktionsplanering

Integrerar Time Care Planering med externa system för detaljplanering, vilket skapar bemanningskrav utifrån det verkliga behovet. Modulen innehåller också analysfunktioner som underlättar överblick och uppföljning.

Avancerade rapporter

Skapar förutsättningar att enkelt och överskådligt kunna kontrollera och följa upp bemanningsprocessen. Chefen får en bättre överblick av schemat och kan säkerställa att lagar och avtal följs.

Avancerad resursplanering

Möjliggör samplanering över flera enheter och säkerställer att rätt medarbetare med rätt kompetens schemaläggs på rätt aktivitet. Leder till optimalt nyttjande av ordinarie personal.

Avancerad bokning

Hjälper organisationen i det dagliga arbetet med omfattande bemanningsplanering. Synliggör in- och utlånad personal i Time Care Planering och underlättar tillsättning av vikarier i Time Care Pool.

Mobilt schema

Ett snabbt och enkelt sätt att hålla sig informerad och alltid ha uppdaterat schema tillgängligt. Gör det möjligt att se sitt schema i mobilen, Outlook, Gmail eller annan kalender.

Time Care Pool

Time Care Pool är den optimala lösningen för hantering av akut frånvaro. Time Care Pool är en integrerad del i schemaprocessen där kommunens samtliga personalkategorier administreras.

Time Care Pool är en kommunikationsplattform som säkerställer uppfyllelse av rätt yrkeskategori, kompetens, regler och LAS, vilket gör det möjligt att lösa såväl långsiktiga som akuta bemanningsproblem. Som den mest heltäckande produkten på marknaden kan Time Care Pool både användas som en fristående programvara för vikariehantering och som en del av en integrerad lösning.

Time Care Pool erbjuder bland annat följande fördelar:

  Förbättrad arbetsmiljö

  Kontroll mot lagar, avtal och regler

  Minskad vikarieanvändning

  Kostnadskontroll

  Förenklade processer

  Högre kvalitet

Tillhörande Moduler

Avancerad bokning

Hjälper organisationen i det dagliga arbetet med omfattande bemanningsplanering. Synliggör in- och utlånad personal i Time Care Planering och underlättar tillsättning av vikarier i Time Care Pool.

Lashantering

Förenklar hanteringen och ger bättre översikt av vikariernas LAS-, AVA- och VIK-saldo i Time Care Pool. Skapar förutsättningar för en enhetlig bemanningsstrategi för framtida anställningar.

Bokningsassistenten

Möjliggör automatisering av vissa delar av bokningsprocessen. Modulen hanterar enklare förfrågningar och bokningar av vikarier vilket frigör tid för bemanningsplanerarna att utföra mer avancerade arbetsuppgifter.

Mobil webbklient

Skapar möjlighet för anställda att snabbt och enkelt se och påverka sitt schema. Schemaadministratören kan diffkorrigera, ändra i färdigt schema och se medarbetarnas önskemål.

Time Care Scheduler

Time Care Scheduler är ett kraftfullt verktyg som minskar det manuella arbetet och effektiviserar schemaläggningen med upp till 80 %. Applikationen tar automatiskt fram ett optimalt schema som passar verksamhetens behov, uppfyller lagar och avtal samt behåller så många önskemål som möjligt för aktuell period. Cheferna kan istället fokusera på bemanningskrav, kvalitet och uppföljning.

Time Care Scheduler erbjuder bland annat följande fördelar:

  Snabbare och smidigare schemaläggning

  Automatisk schemaoptimering

  Betydande tids- och kostnadsbesparingar

  Behovsstyrd schemaläggning med kontroll av att produktionskraven uppfylls

  Mer tid till chefer för förberedelser och uppföljning

  Färre regelbrott och diffkorrigeringar

  Stöd till samplanering över flera enheter

Time Care Support

Time Care Support ser till att ni alltid får största möjliga nytta av våra produkter.

Integrationer

Genom unika integrationsflöden med relevanta kringsystem förenklas administrationen.

Allocate Cloud

TimeCare Saas

Låt Time Care ta hand om driften av er IT-miljö och ge er omedelbar tillgång till alla uppdateringar.