Skip to main content

Integrationer

Fullständig integration med ledande HR- och lönesystem

Integrationer

Fullständig integration med ledande HR- och lönesystem

Integrationer

En av de främsta fördelarna med Time Care People Management är dess unika integrationsflöden med ledande HR- och lönesystem, liksom med övriga relevanta kringsystem, vilket förenklar administrationen och säkerställer korrekt informationshantering.

Time Care har över 30 olika integrationer och här beskrivs de viktigaste.

Personec P

Personec P, från Visma är den ledande ekonomi- och HR-lösningen inom offentlig sektor i Sverige. Mer än 80 % av Sveriges kommuner använder idag Vismas tjänster.

Visma och Time Care har ett långtgående och mångårigt partnerskap som gett ett stort antal gemensamma nöjda kunder. Vår integrationslösning sammanfogar alla viktiga processer och skapar en effektiv HR-process. Time Care och Visma förenar expertområden som HR, ekonomi och bemanning. Genom att kombinera våra respektive kärnkompetenser kan vi erbjuda marknaden en heltäckande och konkurrenskraftig automatisk integration med allt från bemanningskrav till lön.

Resultatet av vår gemensamma automatiserade integrationslösning är kraftfulla funktioner inom strategisk och operativ resursstyrning såsom ekonomi, lön, schemaläggning, bemanning och vikariehantering.

Inom dessa fokusområden uppstår många fördelar för såväl HR som operativ verksamhet:

 • Mindre administration
 • Säkerställande av att lagar och avtal efterlevs
 • Bemanningsplanering utifrån verksamhetens krav och behov
 • Högre kvalitet
 • Lägre personalkostnader
 • Effektivare vikariehantering
 • Större möjligheter till samarbete mellan HR och operativ verksamhet

WinLas

Integrationsmodulen WinLas är ett heltäckande system för hantering av LAS-frågor, både för tillsvidare- och för tidsbegränsat anställd personal. Modulen vänder sig till organisationer som vill ha en enklare hantering av och bättre överblick över sina vikarier, och som har behov av en enhetlig bemanningsstrategi för vikarier och framtida personalbehov.

Integrationen gör det enkelt att se över vikariernas LAS-, AVA- och VIK-saldon och vikarierna kan själva läsa av sina saldon på webben. Med denna form av lashantering får man en tydlig bild av vikariernas samlade arbetade tid, oberoende av var i organisationen de jobbat.

WinLas-integrationen erbjuder följande fördelar:

 • Enkel överblick över vikariernas personliga saldo
 • Förutsättningar att skapa en enhetlig strategi för framtida anställningar
 • En tydlig bild av vikariernas totalt arbetade tid
 • Bättre möjligheter för prioritering vid vikarietillsättning
 • Ett bra underlag för framtida rekryteringar
 • Möjlighet för vikarierna att se sina saldon på webben

Heroma

CGI har i närmare fyrtio år hjälpt kommuner och landsting med ny teknik, och idag arbetar CGI med över 250 av Sveriges 290 kommuner. CGI erbjuder bland annat administrativa stöd: programvaror för kritiska verksamhetsprocesser som till exempel, ekonomi, lön, och personalhantering.

CGI tillhandahåller HR-systemet Heroma, en molntjänst som inkluderar drift, underhåll och support. Time Cares program Time Care Planering och Time Care Pool integreras båda med Heroma.

Verksamheter använder Time Cares program och CGI:s Heroma för att minska det manuella arbetet och förbättra informationsutbytet mellan schema, vikariehantering och HR-system. Den automatiska överföringen av schema och frånvaro ger korrekt underlag till lön och integrationen sparar tid genom att person- och anställningsuppgifter inte behöver dubbelregistreras.

Time Cares och CGI:s täta samarbete kring integrationen garanterar:

 • Samordnad modell för stöd och utbildning vid leverans och driftsättning
 • Gemensam dokumentation och kvalitetssäkring
 • Löpande underhåll av integrationskomponenterna
 • Regelbundna möten för genomgång av önskemål från kunder

LifeCare

LifeCare, Tietos planeringsverktyg för vård och omsorg, används för att planera bemanning, mäta tid och insatser samt utvärdera verksamheten.

Genom att integrera Time Care Planering med LifeCare skapar vi förutsättningar för korrekta bemanningskrav och noggrann uppföljning av schema mot produktion. Integrationen ger bland annat följande fördelar:

 • Kontroll över produktionsmål och kapacitetsbehov för optimering av medarbetarnas arbetsinsats
 • Rätt service med rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tidpunkt
 • Tydlig och kontinuerlig uppföljning av produktionsmål och produktionsutfall
 • Möjlighet till flexibel omplanering av verksamheten
 • Minskat manuellt arbete

TES

Tunstall Healthcare Group är ett brittiskt företag som är världsledande inom trygghetsteknik för äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Tunstall har tagit fram TES, ett system för effektiv planering inom hemtjänsten.

Integrationen mellan Time Care Planering och TES innebär att hela kedjan från biståndsbeslut till bemanningsplanering och uppföljning håller ihop på ett smidigt och effektivt sätt. Medan TES ser till att verksamhetsplaneringen utgår från biståndsbedömning och beslut, säkerställer Time Care att bemanningen utgår från bemanningskraven. Därigenom skapas förutsättningar som gynnar både vårdtagare och medarbetare och som underlättar planering och schemaläggning för administrativ personal.

Kompanion

Kompanion är en webbaserad tjänst, specialiserad på hemtjänstplanering. Med Kompanion kan man enkelt lägga upp grundplaner för varje kund och hantera dagliga ändringar. Genom de inbyggda kartorna och ruttoptimeringen får användaren hjälp att uppfylla kundernas behov med avseende på tidspassning, kontinuitet och kompetens och samtidigt ha stöd för resetidsberäkningar.

Lösningen har utformats för att vara enkel att lära sig och enkel att använda. Det krävs ingen särskild utrustning eller installation för att använda Kompanion, annat än en internetansluten dator.

Genom integrationen med Time Care får användaren tillgång till personaluppgifter och arbetspass samtidigt som Kompanion kan förse Time Care med information om behovet för att underlätta behovsstyrd schemaläggning.

WebTime

WebTime är ett tidsredovisningssystem från Bofab Timeservices. Integrationen mellan vårt bemanningsplaneringssystem Time Care Planering och WebTime möjliggör automatiska uppdateringar av tidrapporteringen vilket minimerar risken för fel och minskar den manuella administrationen.

WebTime kan även integreras med valfritt löne- och affärssystem. Genom att utnyttja styrkorna i varje delsystem skapar vi en smidig och enhetlig process från bemanningsplanering, via tidrapportering, till lönehantering. Därmed är grunden lagd för en effektiv organisation.

Hogia

Hogia erbjuder en helhetslösning för alla områden inom lön och HR. Hogias webbaserade HR-lösning ger stöd för organisationens kärnprocesser inom bland annat personalhantering, rekrytering, chefsstöd, lönerevision och tid- och avvikelsehantering.

Hogia tillhandahåller systemen Hogia Lön och Hogia Lön Plus som integreras med Time Cares system Time Care Planering. Integrationslösningen exporterar schema- och frånvarotider från Time Care Planering till Hogia Lön eller Hogia Lön Plus och kan automatiseras för att minska det manuella arbetet.

Integrationen tillvaratar respektive systems styrkor, eliminerar manuella dubbelregistreringar och ger ett väsentligt tryggare informationsutbyte mellan bemanningsplaneringen och HR. Ett informationsutbyte som underlättar daglig planering, uppföljning och lönehantering.

Time Care och Hogia ansvarar gemensamt för:

 • Löpande förvaltning och underhåll av integrationskomponenterna
 • Samordnad kvalitetssäkring
 • Regelbundna möten för genomgång av önskemål från kunder

Vid driftsättning erbjuder våra konsulter stöd i form av utbildning och uppsättning.

 

Agda

Visma löne- och HR-system, Agda lön och Agda PS, stöder verksamhetens kärnprocesser inom lön, resor, tid och personaladministration. Systemen är webbaserade och är till nytta för alla i organisationen, administratörer såväl som anställda.

Genom att integrera Vismas system med Time Cares bemanningssystem Time Care Planering utnyttjar vi respektive systems styrkor och skapar ett tryggt och smidigt informationsutbyte mellan bemanningsplanering och HR-/lönesystem. Integrationslösningen ger bland annat följande:

 • Import av saldo från Agda och uppdatering av personalens saldouppgifter i Time Care Planering
 • Export av schema- och frånvarotider från Time Care Planering till Agda PS
 • Möjlighet till automatisering för att minska det manuella arbetet

Time Care och Visma ansvarar gemensamt för att integrationskomponenterna förvaltas och underhålls löpande. Vi ordnar också regelbundna möten för genomgång av kundernas önskemål, och vid driftsättning erbjuder våra konsulter stöd i form av utbildning och uppsättning.

Personec Time

Personec Time från Visma ger stöd för bland annat arbetstidsplanering, bemanning och tidsregistrering. Personec Time sammanlänkas med våra system Time Care Planering och Time Care Pool genom en dubbelriktad, automatisk integration.

Genom integrationen slipper man dubbelregistrera personalinformation och säkerställer att alla förändringar uppdateras i realtid. Integrationen tar vara på respektive produkts styrkor och kärnområden, där Time Cares system sköter bemanningsplaneringen för ”idag och framåt” medan Personec Time tar hand om tidrapportering och löneutbetalning för ”idag och bakåt”. På så sätt skapas en effektiv och enhetlig process, från bemanningskrav till lön.