Skip to main content
 

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Möjliggör intelligent schemaläggning med rätt kompetens på rätt plats

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite – lösningen

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite innehåller ett brett utbud av väl beprövade produkter och tjänster för bemanningsoptimering. Sviten erbjuder långsiktiga och resurseffektiva lösningar på bemanningsfrågor och gör det möjligt att tillmötesgå patienternas krav på god vård.

Intelligent schemaläggning

Genom intelligent schemaläggning och samplanering av personalen i team ökar arbetsgivarens flexibilitet och tillgodoses patienternas vårdbehov. På detta sätt kan resurser planeras utifrån verksamhetens behov, vilket leder till högre kvalitet, säkrare vård och avservärt lägre kostnader.

En bemanningslösning från a till ö

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite ger organisationen full kostnadskontroll och produktionsstyrda scheman baserade på verksamhetens behov. Våra experter kan stötta i allt från nulägesanalys, strategi och tidsplan, via utbildning i programvaror, till fortbildning och löpande kompetensutveckling för chefer, planerare och medarbetare. Detta i kombination med vårt rika kundnätverk för erfarenhetsutbyte gör att vi kan erbjuda en komplett bemanningslösning.

Vår senaste lösning Allocate Optima, är en modern webbaserad lösning som ger förutsättningar för en heltäckande bemanningsplanering. Systemet möjliggör förbättrade arbetsmetoder där alla medarbetare organiseras med utgångspunkt från verksamhetens behov.

Säkrare vård

 • Optimerar bemanningen utifrån verksamhetens behov
 • Varnar vid resurs- och kompetensbrister
 • Förenklar omfördelning av resurser

Överskådlig avvikelsehantering

 • Erbjuder en enkel frånvarohantering
 • Skapar möjlighet för analys och uppföljning
 • Identifierar avvikelser vilket ger förutsättningar för förbättringar

Lätthanterligt gränssnitt

 • Tillhandahåller information i realtid för daglig bemanning
 • Tillåter enkel och snabb hantering från dator, surfplatta eller mobil
 • Ger tillgång till information utifrån medarbetarens behörighet

Kraftfullt planeringsverktyg

 • Stödjer arbetsflödet genom hela bemanningsprocessen
 • Samplanerar över enheter och yrkeskategorier
 • Möjliggör produktionsplanering utifrån kompetenser och resurser

Optima Safe Care möjliggör säker och kostnadseffektiv bemanning utifrån aktuellt patient och personalläge. Programmet ger en heltäckande översikt över sjukhus, kliniker och avdelningar samt låter avdelningarna uppdatera patientstatusen och gör dagliga förändringar i schemat. Safe Care tillhandahåller även enkel och snabb avvikelsehantering. Ändringar som görs i Safe Care uppdateras i realtid i Allocate Optima.

Med Optima Medarbetare kan medarbetaren delta i bemanningsprocessen, bland annat genom att lämna in önskemål och rapportera avvikelser. Optima Medarbetare skapar förutsättningar för ökad delaktighet.

 • Se sitt eget och teamets schema
 • Hantera ledighetsansökningar
 • Anmäla intresse eller boka extrapass
 • Rapportera avvikelser och störningar
 • Se person- och anställningsuppgifter

Optima Medarbetare Mobil ger tillgång till alla funktioner som finns i Optima Medarbetare, men från mobila enheter. Dessutom stöds även passbyten.

Med Optima Analys ges chefer en god inblick i hur det står till med schemat utifrån ett antal olika nyckeltal. Nyckeltalen presenteras grafiskt och eventuella områden med problem synliggörs på ett tydligt sätt. Optima Analys möjliggör för cheferna att genomföra förändringar för att undvika onödiga kostnader och uppnå en effektiv bemanning.

Time Care Support

Time Care Support ser till att ni alltid får största möjliga nytta av våra produkter.

Allocate Cloud

Låt Time Care ta hand om driften av er IT-miljö och ge er omedelbar tillgång till alla uppdateringar.