Skip to main content

Skärpta regler för dygnsvila från 1 oktober 2023

Att vara ansvarig för bemanning och schemaläggning innebär ofta stora utmaningar, inte minst nu när de nya reglerna för dygnsvila träder i kraft 1 oktober i år.  

 

Varför görs det ändringar nu? 

Ändringarna sker med bakgrund av att Sverige behöver följa de skyddsregler som är fastställda av EU.  

SKR och Sobona samt de fackliga motparterna har gemensamt avtalat om nya bestämmelser som ska uppfylla EU direktivets krav, då de har gjort bedömningen att de nuvarande reglerna om dygnsvila inte uppfyller de minimiregler som anges i arbetstidsdirektivet.  

 

Vad är det egentligen som gäller? 

I det nya avtalet finns en huvudregel som säger att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha MINST 11 timmars sammanhängande dygnsvila inom ett “parameterdygn” dvs under varje 24-timmarsperiod mellan individens dygnsbryt. Ett arbetspass får inte vara mer än 13 timmar och varje arbetspass ska föregås och efterföljas av dygnsvila. 

 I ett nyligen publicerat rättsfall fastställs även att veckovila och dygnsvila är 2 för individen seprata rättigheter och därmed får dessa  inte överlappar varandra. 

Det finns undantagsmöjligheter ifrån alternering vila – arbete – vila i och med ex Bilaga J.  

Det finns olika kompensationsregler I det fall som oförutsedda händelser inträffar eller i det fall som något av undantagen tillämpas. 

 

 Vad säger forskningen? 

Vi mår inte bra av att arbeta för långa pass, för många pass och framförallt inte ”rygg-mot-rygg-pass”. Det behöver sättas gränser för hur medarbetare arbetar och hjälpa dom att orka hela sitt arbetsliv. Arbete inom vården är både fysiskt och psykiskt krävande, Medarbetarna behöver återhämtning mellan sina arbetspass. I brist på återhämtning kan konsekvenserna bli skadliga även för verksamheten, de kan leda till både sjukskrivningar och olyckor.  

Vi pratar ofta om brukar- och patientsäkerheten men glömmer ofta bort faktorer som stress, arbetsbörda och återhämtning. Många brister inom vården har ett samband med att just detta.  

”Hur du arbetar skift när du är 30 påverkar din hälsa när du blir 60+” 

  • Göran Kecklund, Forskare på Stressforskningsinstituet vid Stockholms Universitet 

Läs mer om det här: 

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/sam/kecklund-arbetstider/ 

 

 Vad gör Time Care? 

Time Care bevakar de förändringar som sker i samband med nya AB (Allmänna bestämmelser). Ur Time Cares perspektiv så har vi haft en dialog med SKR, Kommunal och ett stort antal kunder för att förstå hur dessa förändringar kommer att påverka schemaläggningsprocessen för våra kunder per den 1 oktober 2023 samt i förlängningen per den 1 februari 2024. 

Time Care kommer bygga support/systemstöd i våra system som hjälper våra användare att efterleva deras tolkning av lagstiftningen. Time Care AB kommer inte att utge sig för att vara avtalsexperter eller anse sig ha tolkningsföreträde avseende förändringarna. Time Care anser att det är upp till varje arbetsgivare att tolka lagar och avtal och i Time Cares system göra de inställningar som är nödvändiga för regelefterlevnad. 

 

Behöver ni vår hjälp? 

 

Time Care Support: ​ 

Time Cares support kan hjälpa till med frågor du eventuellt har kring grunderna i avtalsmodulen och tillämpning av regler i avtalsmodulen. För kontakt med supporten, sker detta enklast via kundportalen 

 

Konsultorganisationen: 

Time Cares konsulter hjälper gärna till med de inställningar som du specifikt vill göra i din organisation. Samt säkerställer att du nyttjar det avtal med regler som uppfyller er tolkning av Allmänna bestämmelser. För bokning av konsult, kontakta [email protected] 

 

Gå till Kundportalen för att se  mer detaljerad information  kring vad vi på Time Care gör för att stötta dessa ändringar. 

Vi har också spelat in ett webinar kring våra tankar & planer, detta finner ni via vår digitala portal. 

 

På vår hemsida finns också ett webinar ni kan se där vi intervjuar representanter ur vår User Group Styrelse kring hur de hanterar dessa förändringar i sina respektive organisationer.

Se inspelat webinar här

 

 

Mer information om dygnsvilan från SKR hittar ni här: 

https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/arbetstid/dygnsvila.68896.html 

Kontakta Time Care

Tack

En av våra kollegor kommer att höra av sig inom kort.