Skip to main content

Tillitsbaserad ledning och ekonomisk styrning

Sedan flertalet år har det tillitsbaserade ledarskapet vunnit mer och mer utrymme inom företag och organisationer. Den tillitsbaserade ekonomiska styrningen har dock inte varit lika omtalad även om den borde vara en självklarhet utifrån det tillitsbaserade synsättet. Den tillitsbaserade ledningen bygger på en styrning, kultur och arbetssätt som har fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov. Helhetsperspektiv och samverkan är centrala begrepp och tillitsfulla relationer är kärnan i arbetssättet. En av utmaningarna, vid arbete med bemanningsplanering och tillitsbaserad ledning och styrning, är hur man säkerställer utförda insatser inom budgetens ramar utan att man för den sakens skull går in och detaljstyr. Kostnadseffektivitet och kvalitet behöver uppnås, även om utförandet av omsorgen kan variera, och det är av yttersta vikt att organisationen följer upp och analyserar utfallet regelbundet.

 

Det finns vissa parametrar som ökar chanserna för ett lyckat resultat, vid tillitsbaserad ledning och styrning, vid bemanningsplanering.

  • Förutsättningarna måste vara de rätta. Resursfördelningen och “budget i timmar” är viktiga delar i att skapa de rätta förutsättningarna för verksamheterna inför bemanningsplanering. Vidare är det viktigt att alla roller är definierade och tillsatta.
  • Övergripande mål för verksamheten bör formuleras. Målen skall vara möjliga att uppnå och upplevas vara realistiska. Målen skall dock inte vara detaljstyrande om arbetssättet skall vila på det tillitsbaserade arbetssättets princip gällande “Handlingsutrymme”
  • En övergripande bemanningsprocess, gällande bemanningsplaneringen, bör tas fram. De stödprocesser som finns att tillgå, vid behov, bör också definieras.
  • En process som beskriver arbetssättet med uppföljning och analys behöver också tas fram. När handlingsutrymmet är stort och behoven är föränderliga behöver resultaten följas upp med täta intervall.
  • I den tillitsbaserade ledningen och styrningen av bemanningsplaneringen är det viktigt att avvikelser från önskat utfall identifieras så snabbt som möjligt så att stöd kan tilldelas de verksamheter som har svårigheter att uppnå målen.

När vi har fokus på bemanningsplaneringen är roller som Bemanningscontroller och Huvudadministratör viktiga då de erbjuder både stöd och kunskap. Stöd och kunskap är två av de sju viktiga principerna gällande det tillitsbaserade arbetssättet. Cheferna har ett viktigt uppdrag, i det tillitsbaserade arbetssättet, då de möjliggör och säkerställer medborgarfokus, helhetssyn, handlingsutrymme och öppenhet som är fyra av de sju förutsättningsskapande principerna. Tillit, som ju är ett palindrom och symboliskt läses likadant både framifrån och bakifrån, är ett uppdrag för alla. Det är viktigt att det finns efterlevnad och lojalitet till arbetssättet oavsett roll och uppdrag i verksamheten.

Jenny Aleberg, Manager Management Services Time Care AB

Har ni frågor kring detta eller önskar en föreläsning kring ämnet i er organisation?
Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi er

Missa inte att titta på webinaret om tillitsbaserad ekonomisk styrning
Lyssna på Marcus Gustavsson, Financial Management Consultant Time Care, när han pratar om hur man lyckas med en tillitsbaserad ekonomisk styrning.

För att se inspelningen klicka på länken https://www.allocatesoftware.se/nyheter-och-events/webinar-inspelningar/inspelning-webinar-tillitsbaserad-ekonomisk-styrning/

Kontakta Time Care

Tack

En av våra kollegor kommer att höra av sig inom kort.