Skip to main content

Kommunal verksamhet

Intelligent schemaläggning ökar kommunens flexibilitet.

Kommunal verksamhet

Sveriges kommuner utmanas idag av allt högre krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en åldrande befolkning och därmed en sjunkande andel skattebetalare som bidrar till finansieringen av kommunal verksamhet krävs en effektivare produktion av tjänster och service. Dessutom innebär konkurrensen från privata alternativ och lagen om medborgarnas rätt till valfrihet (LOV) ytterligare kvalitetskrav på kommunens verksamhet.

Kommunens rekryteringsbehov beräknas öka avsevärt inom den närmsta framtiden. Många kommuner strävar också efter att kunna erbjuda sina anställda önskad sysselsättningsgrad och för att ha råd med detta behöver man hitta nya och mer flexibla arbetssätt. Yngre medarbetare har högre förväntningar på flexibla lösningar och det är viktigt för kommunerna att leva upp till dessa för att fortsätta vara attraktiva arbetsgivare.

Vad kan Time Care erbjuda?

Time Care erbjuder en helhetslösning för effektiv resursplanering som bygger på verksamhetens faktiska behov och som tar hänsyn till både personalens och medborgarnas intressen. I Time Care People Management har vi samlat alla produkter och tjänster som kommunen behöver för att uppnå en optimal bemanning. Samplanering av arbetsgrupper ökar flexibiliteten i verksamheten och säkrar att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tillfälle.

Time Care People Management innehåller mjukvarulösningar för bemanningsoptimering som anpassas efter kommunens egna processer och regelverk. Lösningarna hanterar både ordinarie schemaläggning och daglig omplanering på grund av frånvaro. Schemaläggningen kan styra utifrån kundernas behov och önskemål, och våra program kan integreras med alla relevanta externa system. Time Care erbjuder även tjänster som till exempel processtöd för chefer och bemanningsplanerare för att alltid ge verksamheten de bästa förutsättningarna att nå målen.

Läs mer om vår lösning – Time Care People Management.

Hemtjänst

Schemaläggning som utgår från kontaktmannaskap skapar förutsättningar för kontinuitet och god kvalitet.

Boenden

Genom samplanering av avdelningar och boenden kan ordinarie personalresurs mer effektivt täcka verksamhetens behov och leverera högre kvalitet till brukare.

Funktionsnedsättning

Säkerställ att timvikarierna följer arbetstidslagen genom att samordna vakanshanteringen med hjälp av Time Cares IT-stöd.

Barn och utbildning

En bra uppföljning av vikarieanvändning i barn- och utbildningsverksamhet kan vara del i en strategi för att rekrytera framtida personal.

Kultur och fritid

Med Time Cares IT-stöd kan ni effektivt bemanna efter behov och även erbjuda önskad sysselsättning till medarbetarna.

Kommunala bolag

Genom att samordna vikariehanteringen med kommunens övriga verksamheter minskar bolagets administrativa kostnader.